Doktorské studium

Ruština pro doktorské studium – RUJ901
Russian for Ph.D. studies

Vyučující:
PhDr. Marie Horvátová
e-mail: horvat@vse.cz

Rozsah předmětu (počet hodin): 32

Obsah: 
Kurz zprostředkovává posluchačům jazykové dovednosti nutné pro úspěšnou komunikaci v rámci jejich vědecko-výzkumné činnosti. Mluvený jazyk je zaměřen na prezentaci vlastních představ a názorů při jednáních. Psaný jazyk je zaměřen na odborný jazyk a jeho specifika (odborná slovní zásoba, tvoření slov) a na nácvik překladu odborného textu do češtiny pro využití při psaní doktorské práce.

Cíl:
Absolvent kurzu se naučí prezentovat výsledky své práce v cizím jazyce. Dokáže využít znalosti cizího jazyka při překladu cizojazyčných materiálů a řešit problémy při odborném překladu.

Osnova

  1. Презентация
  2. Подготовка пeреговоров и участие в них
  3. Выступление в прениях
  4. Выступление на научной конференции
  5. Организация деловой встречи
  6. Заграничная командировка и встреча с зарубежными учеными

Metody výuky: Základní výukovou metodou je přímá frontální výuka s významným podílem individuálního řízeného samostudia za využití moderních informačních technologií, zejména internetu a multimédií. Důraz je kladen na zvládnutí odborného jazyka, vyžadující zpracování samostatných projektů a jejich prezentaci v ruském jazyce. Významnou složku představují individuálně poskytované konzultace.

Požadavky na absolvování:

Prezentace vlastních výsledků vědecké práce: hodnocení 0 až 40 bodů

Závěrečná zkouška

– písemná část hodnocení 0 až 30 bodů

– ústní část hodnocení 0 až 30 bodů

Celkem maximum: 100 bodů

Klasifikační stupnice:
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl

Literatura:

Základní: 
О.А. Ускова, Л.Б. Трушина: Элитный персонал и Ко, 2002, ISBN 5-88337-020-9
Doporučená:
Milan Balcar: Ruská gramatika v kostce, 2014, ISBN 978-80-245-2036-0